HOME tel:+421 2 52 497 007 e-mail: info@obecoravcov.sk Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava 1 Pridať k oblúbeným Nastaviť ako domovskú stránku
*
Dnes je: 09.07.2020 Meniny má: Blahoželáme TIP: Pošlite narodeninovú, alebo meninovú SMS.
   
O NÁS
KNIHY ONLINE

 

Obec Oravcov v Bratislave (História a súčasnosť)

 


 

M. Kubínyi: Imrich Thurzo

 

VIDEOARCHÍV
Dátum: 30.11.2014
Počet videní: 23854
Zdroj: www.staromestska.tv
ARCHÍV
* Stanovy
Vydané dňa 01. 07. 2011 (7955 prečítané)

Motto:

„Orava, Orava, zostávaj nám zdravá...“

 

STANOVY

Obec Oravcov

 

Článok I.

Názov, sídlo

1. Obec Oravcov je občianskym združením (ďalej len „združenie“), záujmovým spolkom osôb vytvoreným podľa zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení a Čl. 29 ods. 1 Ústavy SR.
2. Názov združenia: Obec Oravcov, o.z.
3. Sídlo združenia: Hviezdoslavovo námestie č. 16, 811 02 Bratislava - Staré Mesto.
4. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok II.

Ciele a činnosť

1. Cieľom združenie je:
- vytvoriť priestor na združovanie sa oravských rodákov a priateľov Oravy;
- podporovať vlastenectvo, lokálpatriotizmus, kladný a aktívny vzťah k Orave a jej tradíciám;
- pomáhať pri eliminácií negatívnych spoločenských javov ako je agresia, netolerancia a podobne.

2. Činnosť združenia je zameraná na:
a) prezentáciu a podporu regiónu Orava, najmä prírodných krás, kultúrnej a inej tvorby;
b) prednášky a diskusie zamerané na oravskú históriu, spoločenské a kultúrne osobnosti Oravy;
c) organizovanie spoločenských akcií (oravský ples, besedy, prednášky, prezentácie, výstavy...);
d) organizovanie zájazdov na významné miesta Oravy a súvisiace s Oravou;
e) udržiavanie kontaktov s Oravcami žijúcimi v zahraničí.

3. Združenie najmä:
a) sprostredkuje a organizuje akcie zamerané realizáciu aktivít podľa ods. 1 a 2, najmä Večer oravského folklóru, besedy a stretnutia venované oravským rodákom;
b) spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a územnej samosprávy na Orave, organizáciami na Orave, ktoré sa venujú oravskej kultúre, literatúre, cestovnému ruchu…;
c) spolupracuje s podobne zameranými združeniami doma a v zahraničí.

4. Združenie sa môže združovať s inými právnymi subjektmi a vstupovať do medzinárodných organizácií.

Článok III.

Členstvo v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné a postavenie členov je rovné.
2. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, občan Slovenskej republiky starší viac ako 15 rokov, ktorý sa na Orave narodil, býval, študoval, pracoval alebo má vzťah k tomuto regiónu.
3. Členstvo v združení nie je prevoditeľné.
4. Členom sa môže stať aj právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má sídlo na Orave alebo vyvíja aktivity súvisiace a podporujúce tento región alebo jeho obyvateľov. Právnickú osoba v združení zastupuje štatutár alebo poverená osoba.
5. Cudzincovi alebo právnickej osobe so sídlom mimo SR môže byť udelený štatút čestného člena.

Článok IV

Vznik a zánik členstva

1. Členstvo v združení vzniká rozhodnutím výboru združenia na základe písomnej žiadosti a zápisom do Knihy členov.
2. Prijatím člena sa pre neho stávajú tieto stanovy, ako aj iné platné predpisy združenia záväznými.
3. Členstvo v združení zaniká:
a) na základe žiadosti člena o ukončení členstva, ku dňu doručenia žiadosti;
b) smrťou člena ku dňu úmrtia;
c) rozhodnutím výboru;
d) zánikom združenia.
4. O zániku členstva podľa ods. 3 písmena c) môže na návrh vylúčeného člena opätovne rozhodnúť Oravská rada.
5. Dôvodom na rozhodnutie o vylúčení môže byť len prípad hrubého alebo opakovaného porušenia stanov alebo iných platných predpisov združenia alebo poškodenia dobrého mena združenia. Hrubým porušením stanov je aj opakované neuhradenie členského poplatku.
6. Člen, ktorého členstvo zaniklo, môže byť za člena opätovne prijatý až po vysporiadaní záväzkov voči združeniu.

Článok V.

Základné práva a povinnosti člena

1. Člen má právo:
- aktívne sa zapájať do činnosti združenia;
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení;
- voliť do orgánov združenia;
- byť volený, ak má viac ako 18 rokov, do orgánov združenia;
- podávať návrhy a pripomienky orgánom združenia.
2. Člen je povinný si plniť všetky povinnosti, ktoré mu ukladajú tieto stanovy alebo iné platné interné predpisy a uznesenia orgánov združenia.

Článok VI.

Členské

1. Člen je povinný združeniu zaplatiť:
a) jednorázové zápisné vo výške 1 €;
b) ročný členský poplatok za kalendárny rok vo výške, ktorú určí valné zhromaždenie. Ak sa neurčí inak, je členský poplatok: 12 € za rok resp. príslušný ekvivalent uvedenej čiastky za každý začatý mesiac od prijatia za člena. Študent alebo dôchodca, ak o to požiada, má nárok na zníženie členského na polovicu. Členské sa uhrádza do konca mesiaca marec.
2. Zápisné je člen povinný uhradiť do 14 dní od oznámenia o prijatí za člena spolu s príslušnou čiastkou členského.

Článok VII.

Zásady hospodárenia

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Základom financovania činnosti združenia sú členské poplatky a výnosy z príjmov získaných z hospodárenia s majetkom.
2. Združenie môže prijímať dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, vrátane darov a dobrovoľných príspevkov svojich členov.
3. Združenie hospodári so svojím i prenajatým majetkom v súlade s platnými predpismi pre hospodárenie združení.
4. Hospodárskym a účtovným rokom je kalendárny rok.
5. Hospodárenie združenia kontroluje Kontrolór združenia a schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok VIII.

Majetok

1. Majetok združenia tvoria:
a) členské príspevky;
b) dotácie zo štátneho rozpočtu, verejných fondov, európskych fondov;
c) granty a finančné podpory;
d) prostriedky získané vlastnou činnosťou;
e) ostatné príjmy získané v súlade so stanovami a platným právnym poriadkom.
2. Majetkom združenia môžu nehnuteľné a hnuteľné veci, finančné prostriedky a ostatné veci potrebné pre existenciu a výkon správy združenia.
3. Výdavky združenia tvoria najmä:
a) výdavky na financovanie účelu združenia a aktivít na dosiahnutie cieľov združenia;
b) výdavky na správu združenia.

Článok IX.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Oravská rada
c) Výbor
d) Kontrolór

Článok X.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných minimálne 50% členov združenia.
2. Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, je výbor povinný zvolať náhradné valné zhromaždenie, tak aby sa konalo do 30 dní odo dňa, kedy sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
3. Valné zhromaždenie najmä:
a) volí a odvoláva členov Oravskej rady a kontrolóra;
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky a ostatné predpisy združenia;
c) rozhoduje o odvolaní o vylúčení člena;
d) rozhoduje o zrušení združenia alebo jeho zlúčení s iným združením;
e) schvaľuje rozpočet a plán činnosti združenia a schvaľuje ročnú výšku členských poplatkov;
f) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia a schvaľuje správu kontrolóra.
4. Valné zhromaždenie je výbor povinný zvolať najmenej raz za kalendárny rok.
5. Výbor je povinný zvolať valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada aspoň 10 % členov združenia s programom, ktorí navrhnú títo členovia.
6. Program rokovania valného zhromaždenia stanovuje výbor, pričom zohľadňuje písomne odôvodnené návrhy členov. Výbor je povinný do programu valného zhromaždenia zaradiť bod, ktorý navrhne najmenej 10% členov združenia.
7. Valné zhromaždenie riadi predseda alebo ním poverená osoba alebo osoba zvolená na tento účel valným zhromaždením.
8. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas.
9. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.
10. Na schválenie stanov, ich zmien alebo doplnkov a zrušenie združenia je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín prítomných členov združenia.
11. O rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je členom prístupná k nahliadnutiu v sídle združenia alebo na internetovej stránke združenia.

Článok XI.

Oravská rada

1. Oravská rada je orgán, ktorý zastupuje členov v čase medzi valnými zhromaždeniami. Oravskú radu volí valné zhromaždenie a to na dobu 4 rokov. Oravská rada má najmenej 7 a najviac 9 členov.
2. Oravskú radu zastupuje a reprezentuje predseda, ktorého si volí z pomedzi svojich členov. Ak nie je táto funkciu obsadená, vykonáva ju najstarší člen.

Článok XII.

Výbor

1. Výbor je výkonným orgánom združenia. Riadi jeho činnosť a koná v mene združenia.
2. Výbor je volený Oravskou radou a má najmenej 3 a najviac 5 členov. Funkčné obdobie členov výboru sú 3 roky. Na čele je predseda – richtár ( ďalej len “predseda” ), ktorého volí výbor spomedzi svojich členov a to na dobu 2 rokov. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, ktorého na návrh predsedu volí a odvoláva výbor.
3. Výbor:
a) zvoláva valné zhromaždenie;
b) hospodári s majetkom združenia v súlade s platnými predpismi a schváleným rozpočtom, predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení a návrh činnosti a rozpočtu na kalendárny rok;
c) rozhoduje o výkonnom manažmente združenia;
d) rozhoduje o prijatí nových členov združenia;
e) rozhoduje o vytvorení odborných komisií a menuje ich členov;
f) rozhoduje o ostatných záležitostiach združenia, ktoré nespadajú do právomoci valného zhromaždenia alebo iných orgánov združenia.
4. Výbor zvoláva predseda najmenej raz štvrťročne. Rokovania výboru má právo zúčastňovať sa aj kontrolór a richtár Akademickej obce Oravcov, ktorá je partnerskou organizáciou združenia.
5. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Rokovanie vedie predseda, alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda. Výbor rozhoduje väčšinou prítomných hlasov, v prípade rovnosti je rozhodujúci hlas predsedu.
6. Člen môže zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť na základe písomného oznámenia, doručeného výboru. Ak sa člen nezúčastní na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach, výbor mu pozastaví členstvo v tomto orgáne. Ak počet členov výboru poklesne pod troch, zvolá sa mimoriadne rokovanie Oravskej rady za účelom voľby chýbajúcich členov.

Článok XIII.

Kontrolór

1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, volí ho valné zhromaždenie na dobu 3 rokov.
2. Kontrolór má prístup ku všetkým dokumentom združenia.

Článok XIV.

Rada starších

1. Rada starších je poradný a iniciatívny orgán výboru a richtára
2. Radu starších tvoria bývalí richtári a ďalšie osoby, ktorým tento status udelí výbor.

Článok XV.

Ustanovenia o členstve v orgánoch

1. Členmi orgánov združenia môžu byť len členovia združenia a fyzické osoby. Funkčné obdobie sa nekončí skôr, ako sa uskutoční voľba nových členov. Opakované zvolenie je možné. Členstvo v jednom volenom orgáne vylučuje členstvo v inom volenom orgáne alebo v manažmente združenia.
2. Kandidáta na člena orgánu môže navrhnúť ktorýkoľvek člen.
3. Výbor môže určiť za vykonávanie činnosti v orgánoch združenia odmenu. Jej výšku určuje Oravská rada.

Článok XVI.

Konanie v mene združenia

1. Za združenie navonok koná predseda, ktorý zastupuje združenie voči právnickým i fyzickým osobám a je oprávnený vystupovať v mene združenia vo všetkých veciach.
2. Zaväzovať sa podpisom v mene združenia môže predseda, alebo v jeho neprítomnosti ním alebo výborom poverený člen.

Článok XVII.

Zánik združenia

1. Združenie zaniká na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňom výmazu združenia z príslušného registra.
2. Pred zánikom združenia sa koná likvidácia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Likvidátora schvaľuje valné zhromaždenie na návrh výboru. Zánik združenia ohlási likvidátor príslušným orgánom do 15 dní po ukončení likvidácie.
3. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia podľa stavu ku dňu rozhodnutia valného zhromaždenia o likvidácii alebo bude venovaný na charitatívne a verejnoprospešné účely.

Článok XVIII.

Prechodné a záverečné ustanovenie

1. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia a účinnosť dňom vzatia zmeny stanov Ministerstvom vnútra SR na vedomie.
2. Tieto Stanovy boli odsúhlasené na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 25. novembra 2015 v Bratislave. Ich schválením sa rušia Stanovy zaregistrované MV SR v roku 1991.

V Bratislave 25. 11. 2015


[ Pošli informačný e-mail Vytlačiť článok ]

PRIDAJTE SA
  Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Copyright © 1991 - 2020 Obec Oravcov v Bratislave Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy  Admin WebMail


Výmenný Reklamný systém
  Created by: Webinfo Slovakia s.r.o. Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1